Viktor Cikojević

20/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 21. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  VIKTOR CIKOJEVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: FIZIKA

Smjer: Računarska fizika;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

KVANTNE MONTE CARLO SIMULACIJE DVOKOMPONENTNIH BOZONSKIH MJEŠAVINA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Leandra Vranješ Markić – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Franjo Sokolić– član;
  3. Dr.sc. Petar Stipanović -član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 23. rujna 2016. godine u 1200 sati – Kampus, predavaonica B-3-16