Ana Vrdoljak

24/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 26. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  ANA VRDOLJAK

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

BIOMETRIJSKE OSOBINE UGOTICE ( TRISOPTERUS MINUTUS L.) U JADRANSKOM MORU

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Mate Šantić – predsjednik;
  2. Dr.sc. Antonela Paladin– članica;
  3.  Dr.sc Sanja Puljas -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 27. rujna 2016. godine u 1200 sati – Kampus, predavaonica B-1-08