Luka Gujinović

24/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 26. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  LUKA GUJINOVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: FIZIKA

Smjer: Biofizika;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

KONSTRUKCIJA PROŠIRENE LJESTVICE HIDROFOBNOSTI AMINOKISELINA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Davor Juretić – predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Jasna Puizina– članica;
  3. Doc.dr.sc Larisa Zoranić -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 29. rujna 2016. godine u 1200 sati – Kampus, predavaonica B-3-54