Tatjana Matić

24/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 26. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  TATJANA MATIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

PRIMJENA ILIRSKOG BIOTIČKOG INDEKSA (IBI) NA KRŠKE TEKUĆICE SREDNJE DALMACIJE : SREDNJI TOK RIJEKE CETINE

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Biljana Apostolska – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Mate Šantić– član;
  3. Dr.sc Antonela Paladin -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 27. rujna 2016. godine u 1100 sati – Kampus, predavaonica B-1-08