Valentina Jurac

24/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 26. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  VALENTINA JURAC

Sveučilišni diplomski  studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

SINTEZA I ANTIMIKROBNA AKTIVNOST 3-BENZAMIDOKINUKLIDDINA I NJEGOVIH KVATERNIH SOLI

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Renata Odžak – predsjednica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Mirjana Skočibušić– članica;
  3. Doc.dr.sc Ivica Ljubenkov -član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 28. rujna 2016. godine u 1400 sati – Kampus, predavaonica B-2-06