Ana Mamić

25/09/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 23. rujna 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  ANA MAMIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA

Smjer: Računarski;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

MODELI I METODE VIŠEATRIBUTNOG ODLUČIVANJA I NJIHOVA PRIMJENA U TEORIJI PORTFELJA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Snježana Braić – predsjednica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Branka Marasović– članica;
  3.  Tea Martinić, asistent -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 30rujna 2016. godine u 1000 sati – Kampus, predavaonica B-3-36