Natječaj [ 05.10.2016. ]

05/10/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
1. redovitog profesora – trajno zvanje za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja matematike
– istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima matematike
– poželjno područje istraživanja: diskretna i kombinatorna matematika
2. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);
Uvjeti pod A)1.:
– doktorat iz polja fizike
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima fizike

B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, – dva izvršitelja (m/ž).
2. asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme, – jedan izvršitelj (m/ž).
– istraživač R1 razine (istraživač početnik)
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave u osnovnoj ili srednjoj školi, sudjelovanje u realizaciji kolegija CS 1 (uvodni računalni kolegiji).
– poželjno područje istraživanja: istraživanje u edukaciji informatike

C) za izbor u naslovno nastavno zvanje:
1.predavača ili višeg predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike (bez zasnivanja radnog odnosa) -dva izvršitelja (m/ž);

D) za izbor u naslovno suradničko zvanje:
1.asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (bez zasnivanja radnog odnosa) -pet izvršitelja (m/ž);

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH), a pristupnici pod A) i C) i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.
Pristupnici pod B) i D) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici pod C) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split,

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.