Nikolina Burilović

28/11/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 23. studenog 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  NIKOLINA BURILOVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

ANALITIČKA GEOMETRIJA EUKLIDSKE I PROJEKTIVNE RAVNINE

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Anka Golemac – mentorica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Borka Jadrijević – članica;
  3.  Ivan Jelić – asistent;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 01prosinca 2016. godine u 1000 sati – Odjel za matematiku, predavaonica B-3-17