Natječaj [ 30.11.2016. ]

30/11/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike, na određeno vrijeme-jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja matematike
– poželjno područje istraživanja: Algebra.

B) za izbor u naslovno suradničko zvanje:
poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa)-jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja fizike
– poželjno područje istraživanja: fizika okoliša

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.