Mia Juričić

03/12/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 02. studenog 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  MIA JURIČIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

NASTAVNE STRATEGIJE

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Nikola Koceić Bilan – mentor;
  2.  Željka Zorić, pred. – članica;
  3.  Doc.dr.sc. Snježana Braica  -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 07prosinca 2016. godine u 1300 sati – Odjel za informatiku, predavaonica B-3-37