Lara Čatipović

14/12/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 14. prosinca 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  LARA ČATIPOVIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: INFORMATIKA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

DIZAJNIRANJE MOBILNIH APLIKACIJA: STUDIJA SLUČAJA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Andrina Granić – mentorica;
  2.  Doc.dr.sc. Nikola Marangunić – član;
  3.  Dr.sc. Jelena Nakićpred  -članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 19prosinca 2016. godine u 1200 sati – Odjel za Informatiku, predavaonica B-2-75