Tea Kalinić

14/12/2016

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 09. prosinca 2016. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  TEA KALINIĆ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA

Smjer: Računarski;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

Markovitzev model optimizacije portfelja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Snježana Braić – mentorica;
  2.  Izv.prof.dr.sc. Branka Marasović – članica;
  3.  Vesna Gotovacasistentica – članica;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 20prosinca 2016. godine u 1200 sati – Kampus, predavaonica B-3-36