Natječaj [ 28.12.2016. ]

28/12/2016

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje
NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
1. izvanrednog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja matematike
– istraživač R3 razine sa stupnjem karijere više od 10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima matematike
– poželjno područje istraživanja: diskretna matematika
2. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja matematike
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima matematike
– poželjno područje istraživanja: statistika
3. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja fizike
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima fizike
– poželjno područje istraživanja: fizika okoliša
4. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja fizike
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima fizike
5. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja interdisciplinarnih prirodnih znanosti ili biologije
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz opće zoologije, zoologije beskralješnjaka i histologije na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima
– poželjno područje istraživanja: histologija, biologija i ekologija školjkaša i dinamika populacija beskralješnjaka
6. docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja biologije
– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz zoologije beskralješnjaka i kralješnjaka i animalne fiziologije na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima
– poželjno područje istraživanja: ihtiologija, biologija i ekologija morskih organizama i dinamika populacija riba

B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja fizike
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
2. poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja računarstva
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
3. asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
4. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij matematike
– poželjno radno iskustvo u izradi e-learning platforme za matematičke sadržaje
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

5. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij matematike
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

6. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologije, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij biologije i kemije ili biologije
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

C) za izbor u naslovno suradničko zvanje:
1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa), jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– doktorat iz polja fizike
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

2. asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (bez zasnivanja radnog odnosa), pet izvršitelja (m/ž)
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij informatike ili računarstva
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
3. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa), jedan izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij fizike
Dodatni kriteriji:
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

D) za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II. vrste – viši laborant na 50% od punog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
-završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizike
-jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-znanje rada na računalu

E) za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
-završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja tehničkih znanosti
-jedna godina radnog iskustva na poslovima operatera alatnih strojeva za obradu metala i drva
– znanje rada na računalu

F) za izbor jednog djelatnika na radno mjesto I vrste – stručni suradnik (referent za kadrovske i opće poslove) na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
-završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (magistar prava, VSS)
-dvije godine radnog iskustva u struci
-znanje engleskog jezika

Pristupnici pod A), B) i C) koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH), a pristupnici pod A) i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) – osim pristupnika pod A) 3., dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.
Pristupnici pod B) i C) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) – osim pristupnika pod C) 1., a pristupnici pod B) 3., 4. i 5. i C) 2. i 3. dužni su priložit i prijepis ocjena s prosjekom.
Pristupnici pod D), E) i F) uz prijavu prilažu: životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.
Za pristupnike pod D), E) i F) koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.
Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, osim za natječaje pod D), E) i F) za koji se prijave dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, te za natječaje pod A) 3. i 4. za koje se prijave dostavljaju u roku od 120 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.