Antonia Čagalj

09/02/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 07. veljače 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat:  ANTONIA ČAGALJ

Sveučilišni diplomski  studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Smjer: Nastavnički;

 

 

Naziv diplomskog rada:

 

MODULI

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Gordan Radobolja – predsjednik;
  2.  Prof.dr.sc. Saša Krešić-Jurić – član;
  3.  Dino Peran – član;

Vrijeme i mjesto obrane diplomskog rada: 09veljače 2017. godine u 1100 sati – Kampus, predavaonica B-3-16