Javni poziv – Računski centar

15/02/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Prirodoslovno-matematički fakultet

objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu u Splitu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

 

 

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ prima se polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu:

 

  • prijam jednog polaznika za radno mjesto II. Vrste-viši informatički referent

Uvjeti za polaznika: VŠS (završen stručni studij informatike, računarstva ili elektrotehnike  stručni prvostupnik,), znanje engleskog jezika.

 

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od trideset (30) dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te pripadaju ciljanoj skupini za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prirodoslovno-matematički fakultet će s izabranim polaznikom zaključiti pisani ugovor kojim se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, te će istim ugovorom urediti međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Izabrani polaznici sa Sveučilištem ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim novčane pomoći i troškova prijevoza koje osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Polaznici osposobljavanja nisu u radnom odnosu i Prirodoslovno-matematički fakultet nije obvezan zaposliti polaznika nakon završenog osposobljavanja.

 

 

 

U prijavi po ovom pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke, te priložiti slijedeće:

  • Životopis
  • Presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
  • Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih)

Prilozi mogu biti u originalu ili preslikama koje ne moraju biti ovjerene, ali su kandidati prije zaključivanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prije donošenja odluke o odabiru ,kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je i provesti neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će biti pravodobno obavješteni.

Prirodoslovno-matematički fakultet nije dužan izvršiti odabir, a može donijeti i odluku o poništenju Poziva odnosno pojedinog radnog mjesta.

Polaznik koji bude odabran, bit će predložen Zavodu za zapošljavanje, nakon čega će se sklopiti ugovori o stručnom osposobljavanju s onim kandidatom  čije uključenje u program “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslana samo odabranom polazniku.

Prijave po ovom pozivu se podnose preporučenom poštom u roku od osam ( 8) dana od dana objave na adresu Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Ovaj poziv objavljuje se na web stranicama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

Dekanica:

Prof.dr.sc. Jasna Puizina

 

 

Klasa: 131-01/17-01/0001

Urbroj:2181-204-01-01-17-0002

 

Split, 09. veljače 2017. godine