Bruna Tafra

08/03/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 8. ožujka 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: BRUNA TAFRA

Diplomski studij: INŽENJERSKA FIZIKA

Smjer: Termodinamički uređaji

 

 

Naslov diplomskog rada:

 

Modeli za procjenu sunčevog zračenja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Ivan Zulim – predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Paško Županović – član;
  3. Doc.dr.sc. Larisa Zoranić – članica;

Datum i sat obrane: 09ožujka 2017. u 1700 sati
Soba: B-3-27, Kampus