Nevena Mustapić Jogun

06/04/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 06. travnja 2017. g.

OBRANA PREDDIPLOMSKOG ISPITA

Kandidat: NEVENA MUSTAPIĆ JOGUN

Sveučilišni preddiplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Naziv preddiplomskog ispita:

 

 

TEMELJNA MATEMATIČKA ZNANJA

 

Povjerenstvo za obranu preddiplomskog ispita:

  1. izv.prof.dr.sc.  Nikola Koceić Bilan – mentor;
  2. Ivan Jelić, mag.math. – član;
  3. doc.dr.sc. Jurica Perić  – član;

Vrijeme i mjesto obrane preddiplomskog ispita: 13travnja 2017. godine u 1100 sati
Odjel za matematiku – predavaonica B3-36