Natječaj [ 07.06.2017. ]

07/06/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

 

 

  • za izbor jednog djelatnika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (referent za kadrovske i opće poslove) na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta

Uvjeti:

-završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (magistar prava, VSS)

-dvije godine radnog iskustva u struci

-znanje engleskog jezika

 

  • za izbor jednog djelatnika na radno mjesto IV. vrste – (portir/telefonist) na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– niža stručna sprema

-jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Pristupnici uz prijavu prilažu životopis, domovnicu, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta natječaja.

Rok za prijavu je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuju.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Sve prijave dostavljaju se na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.