Matea Kalinić

09/06/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 6. lipnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MATEA KALINIĆ

Diplomski studij: MATEMATIKA

Smjer: Teorijski

 

 

Naslov diplomskog rada:

 

Matematičke osnove neuronskih mreža

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Ivo Ugrina  – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Snježana Braić  – članica;
  3. Dr.sc Goran Erceg  – član;

Datum i sat obrane: 13lipnja 2017. u 1430 sati
Soba: B-3-69, Kampus