Marko Perkušić

19/06/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 19. lipnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MARKO PERKUŠIĆ

Diplomski studij: FIZIKA

Smjer: Računarska fizika

 

 

Naslov diplomskog rada:

 

Analiza slušnih evociranih potencijala putem neovisnih komponenti (ICA)

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Damir Kovačić – predsjednik;
  2. Prof.dr.sc. Ante Bilušić  – član;
  3. Doc.dr.sc. Petar Drviš  – član;

Datum i sat obrane: 21lipnja 2017. u 1430 sati
Soba: B-3-53, Kampus