Katarina Žužić

22/06/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 21. lipnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: KATARINA ŽUŽIĆ

Preddiplomski studij: Biologija i kemija

 

Naslov završnog rada:

 

Krvne stanice i imunost

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Mate Šantić – predsjednik
  2. Doc.dr.sc. Sanja Puljas  – članica
  3. Dr.sc. Antonela Paladin, v. asistent – članica

Datum i sat obrane: 28lipnja 2017. u 1100 sati
Soba: B-2-21, Kampus