Luka Karan

26/06/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 26. lipnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: LUKA KARAN

Preddiplomski studij: Informatika i tehnika

 

Naslov diplomskog rada:

 

Autonomni sustav za navodnjavanje

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. doc.dr.sc.  Vladimir Pleština – predsjednik
  2. izv.prof.dr.sc. Tomislav Matić  – član
  3. Hrvoje Turić, prof – član

Datum i sat obrane: 29lipnja 2017. u 1100 sati
Soba: B1-24, Kampus