Ivana Vukorepa

27/06/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 26. lipnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: IVANA VUKOREPA

Diplomski studij: MATEMATIKA

Smjer: Teorijski

 

Naslov diplomskog rada:

 

Beskonačnodimenzionalne Liejeve algebre

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Gordan Radobolja – predsjednik;
  2. Dr.sc. Tea Martinić  – članica;
  3. Dino Peran  – član;

Datum i sat obrane: 4srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-3-68, Kampus