Miro Plenković

28/06/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 27. lipnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MIRO PLENKOVIĆ

Diplomski studij: MATEMATIKA

Smjer: Računarski

 

Naslov diplomskog rada:

 

Moduli nad domenama glavnih ideala

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Gordan Radobolja – predsjednik;
  2. Dr.sc. Tanja Vojković  – članica;
  3. Jelena Pleština  – članica;

Datum i sat obrane: 6srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-3-37, Kampus