Natječaj [ 28.06.2017. ]

28/06/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:

 

 1. docent za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– doktorat iz polja kemije

– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz biokemije, kemije nutrijenata i biotehnologije na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima

– poželjno područje istraživanja: biokemija,  proteinska kemija, istraživanja konformacije i postranslacijske modifikacije proteina, istraživanja enzima

 

 1. docent za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologije, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– doktorat iz polja biologije

– istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima biologije

– poželjno područje istraživanja: testiranja genotoksičnosti i citotoksičnosti u in vitro uvjetima, molekularna genetika bakterija, molekularna citogenetike i molekularna filogenije

 

 

B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:

 

 1. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematike, na određeno vrijeme-jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • doktorat iz polja matematike
 • poželjno područje istraživanja: Stohastička geometrija i prostorna statistika.

 

 1. poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme-jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

 • doktorat iz polja računarstva
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno područje istraživanja: umjetna inteligencija s primjenom na istraživanje u edukaciji

Dodatni kriteriji:

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima informatike iz područja inteligentnih agenata, umjetne inteligencije, objektno orijentiranog programiranja
 • sudjelovanje u popularizaciji znanosti
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 1. asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij strojarstva

– prosječna ocjena preddiplomskog i diplomskog studija najmanje 3,5

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 1. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologije, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij biologije i kemije

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH) i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod B) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu, a strani državljani  dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.