Ana Martinović

03/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 3. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANA MARTINOVIĆ
Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Usporedbe sastava eteričnog ulja nekoliko vrsta roda Micromeria s različitih lokaliteta

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Valerija Dunkić – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Nada Bezić  – članica;
  3. Doc.dr.sc. Mirko Ruščić  – član;

Datum i sat obrane: 7srpnja 2017. u 930 sati
Soba: B-2-21, Kampus