Dorotea Kurtov

03/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 3. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: DOROTEA KURTOV
Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Primjena Ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice Srednje Dalmacije: tokovi Pećina i Biba

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Biljana Apostolska  – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Mate Šantić  – član;
  3. Dr.sc. Antonela Paladin, viši asist. – članica;

Datum i sat obrane: 4srpnja 2017. u 1100 sati
Soba: B-1-08, Kampus