Josipa Milun

03/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 03. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: JOSIPA MILUN

Preddiplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

 

Naslov završnog rada:

 

Baza podataka i windows aplikacija: „Glazbena knjižnica“

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. izv.prof.dr.sc.  Ivica Boljat – predsjednik;
  2. dr.sc. Tonći Dadić  v.pred.– član;
  3. doc.dr.sc.Saša Mladenović  – član;

Datum i sat obrane: 6srpnja 2017. u 1300 sati
Soba: B2-75, Kampus