Ana-Marija Prolić

05/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 4. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANA-MARIJA PROLIĆ
Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Kolistin i karbapenem-rezistentne bakterije u Kaštelanskom zaljevu

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Ana Maravić – predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Sanja Puljas  – članica;
  3. Doc.dr.sc. Ivica Šamanić  – član;

Datum i sat obrane: 13srpnja 2017. u 1100 sati
Soba: B-2-21, Kampus