Matko Celio Cega

06/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 06. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MATKO CELIO CEGA
Diplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Primjena genetskih algoritama u umjetnoj inteligenciji

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. izv.prof.dr.sc.  Saša Mladenović – predsjednik;
  2. dr.sc. Goran Zaharija  – član;
  3. Divna Krpan, pred. – član;

Datum i sat obrane: 07srpnja 2017. u 900 sati
Soba: B2-75, Kampus