Tino Asanović

06/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 05. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TINO ASANOVIĆ
Diplomski studij: Informatika i tehnika
 

Naslov završnog rada:

 

Detekcija razine koncentracije za vrijeme rješavanja
problema

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. izv.prof.dr.sc.  Saša Mladenović – predsjednik;
  2. dr.sc. Goran Zaharija  – član;
  3. Divna Krpan, pred. – član;

Datum i sat obrane: 07srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B2-75, Kampus