Marin Bralo

07/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA KEMIJU

Split, 7. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MARIN BRALO
Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Utjecaj mutacije Ser 291 na enzimsku aktivnost tirocidin sintetaze 1

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Maja Pavela Vrančić – predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Stjepan Orhanović  – član;
  3. Dr.sc. Matilda Šprung  – članica;

Datum i sat obrane: 10srpnja 2017. u 1300 sati
Soba: B-2-06, Kampus