Anđela Jelinčić

10/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 10. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ANĐELA JELINČIĆ
Preddiplomski studij: INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Usporedba sučelja mobilne aplikacije na sustavima Android i Windows Phone

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Andrina Granić – predsjednica;
  2. Dr.sc. Jelena Nakić – članica;
  3. Doc.dr.sc. Nikola Marangunić  – član;

Datum i sat obrane: 13srpnja 2017. u 1100 sati
Soba: B2-74, Kampus