Josipa Ivković

10/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 10. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JOSIPA IVKOVIĆ
Diplomski studij: MATEMATIKA
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Igre u nastavi matematike

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Doc.dr.sc.  Snježana Braić – predsjednica;
  2. Željka Zorić, predavač – članica;
  3. Ivan Jelić  – član;

Datum i sat obrane: 13srpnja 2017. u 1200 sati
Soba: B-3-69, Kampus