Marina Žolo

10/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 10. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MARINA ŽOLO
Diplomski studij: INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Korisničko iskustvo i računalne igre

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Andrina Granić – predsjednica;
  2. Dr.sc. Jelena Nakić  – članica;
  3. Doc.dr.sc. Nikola Marangunić  – član;

Datum i sat obrane: 13srpnja 2017. u 1130 sati
Soba: B2-75, Kampus