Rinaldo Ugrina

10/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

Split, 5. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: RINALDO UGRINA
Preddiplomski studij: FIZIKA I INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Kvantno računanje

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Leandra Vranješ Markić – predsjednica;
  2. Izv.prof.dr.sc. Željana Bonačić-Lošić – članica;
  3. Dr.sc. Petar Stipanović – član;

Datum i sat obrane: 14srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B3-47, Kampus