Vera Ožegović

10/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 7. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: VERA OŽEGOVIĆ
Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički
 

Naslov diplomskog rada:

 

Utjecaj prehrane na epigenom

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Jasna Puizina – predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Ivica Šamanić – član;
  3. Dr.sc. Željana Fredotović  – članica;

Datum i sat obrane: 12srpnja 2017. u 1000 sati
Soba: B-2-21, Kampus