Ana Puljas

11/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 10. srpnja 2017. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANA PULJAS
Diplomski studij: FIZIKA
Smjer: Biofizika
 

Naslov diplomskog rada:

 

Fizikalni aspekti planiranja i provođenja teleradioterapije

 
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Mile Dželalija – predsjednik;
  2. Dario Hrepić, predavač – član;
  3. Doc.dr.sc. Damir Kovačić  – član;

Datum i sat obrane: 14srpnja 2017. u 1530 sati
Soba: B-3-53, Kampus