Mirna Sarić

11/07/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 10. srpnja 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MIRNA SARIĆ
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Pčele i pčelinji proizvodi

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr.sc.  Mate Šantić – predsjednik;
  2. Dr.sc. Antonela Paladin – članica;
  3. Doc.dr.sc. Elma Vuko  – članica;

Datum i sat obrane: 13srpnja 2017. u 1200 sati
Soba: B-1-08, Kampus