Natječaj [ 26.07.2017. ]

27/07/2017

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. A) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
 2. redoviti profesor – trajno zvanje za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, na neodređeno vrijeme -jedan izvršitelj (m/ž);

Uvjeti pod A)1.:

 • doktorat iz polja elektrotehnike
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja osnova elektrotehnike, električnih mjerenja i električnih strojeva
 • poželjno područje istraživanja: analiza uzemljenja i elektroenergetskog sustava.

 

 1. B) za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
 2. poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– doktorat iz polja fizike

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim  sveučilišnim studijima

– poželjno područje istraživanja: molekularno modeliranje

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 1. asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizike, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta- jedan izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij fizike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH) i uvjete iz Odluke  Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod A) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i radno mjesto, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod B) uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, strani državljani  dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), a pristupnici pod B)1 dužni su priložiti i popis radova s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti i dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu.

 

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.