Ana Maria Oštrić

29/08/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 29. kolovoza 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: ANA MARIA OŠTRIĆ
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Rod Centaurea i sastav eteričnog ulja vrste Centaurea tuberosa Vis.

 
Povjerenstvo za obranu završnog ispita:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Valerija Dunkić – predsjednica;
  2. Prof.dr.sc. Nada Bezić – članica;
  3. Doc.dr.sc. Mirko Ruščić  – član;

Datum i sat obrane: 05rujna 2017. u 830 sati
Soba: B-2-21, Kampus