Ivana Lončar

29/08/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 28. kolovoza 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: IVANA LONČAR
Preddiplomski studij: MATEMATIKA I FIZIKA

Naslov završnog rada:

 

TEMELJNA MATEMATIČKA ZNANJA

Povjerenstvo za obranu završnog ispita:

  1. Izv.prof.dr.sc.  Nikola Koceić-Bilan – predsjednik;
  2. Doc.dr.sc. Jurica Perić – član;
  3. Dr.sc. Goran Erceg  – član;

Datum i sat obrane: 05rujna 2017. u 1000 sati
Soba: 3-16, Kampus