Mia Nižetić

05/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 4. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MIA NIŽETIĆ
Preddiplomski studij: BIOLOGIJA I KEMIJA

Naslov završnog rada:

 

Starenje

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Izv. prof.dr. sc Ivana Bočina – predsjednica;
  2. Doc.dr.sc. Elma Vuko – članica;
  3. Doc.dr.sc. Sanja Puljas – članica;

Datum i sat obrane: 14rujna 2017. u 1100 sati
Soba: B2-21, Kampus