Mihaela Botić

05/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 4. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MIHAELA BOTIĆ
Preddiplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Temeljna matematička znanja

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr. sc.  Damir Vukičević – predsjednik;
  2. Jelena Pleština, mag.math.  – članica;
  3. Goran Erceg– član;

Datum i sat obrane: 08rujna 2017. u 1000 sati
Soba: B3-17, Kampus