Tihana Đogaš

06/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 5. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TIHANA ĐOGAŠ
Preddiplomski studij: INFORMATIKA I TEHNIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Autotransformatori

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr. sc.  Vedran Boras – predsjednik;
  2. izv.prof.dr.sc. Tomislav Matić– član;
  3. doc.dr.sc. Vladimir Pleština– član;

Datum i sat obrane: 12rujna 2017. u 1100 sati
Soba: B1-2, Kampus