Iva Papak

07/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 7. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: IVA PAPAK
Preddiplomski studij: FIZIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Demonstracija ovisnosti puta o akceleraciji i vremenu kod gibanja na kosini

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. prof.dr. sc.  Paško Županović – predsjednik;
  2. prof.dr.sc. Franjo Sokolić – član;
  3. prof.dr.sc. Ante Bilušić – član;

Datum i sat obrane: 18rujna 2017. u 1200 sati
Soba: B3-47, Kampus