Katarina Caktaš

07/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 7. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: KATARINA CAKTAŠ
Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM
 

Naslov završnog rada:

 

Antioksidansi u hrani

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. doc.dr. sc.  Elma Vuko – predsjednica;
  2. izv.prof.dr.sc. Ivana Bočina– članica;
  3. doc.dr.sc. Sanja Puljas – članica;

Datum i sat obrane: 14rujna 2017. u 900 sati
Soba: B2-21, Kampus