Jelena Božić Kudrić

08/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 7. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: JELENA BOŽIĆ KUDRIĆ
Preddiplomski studij: MATEMATIKA I FIZIKA
 

Naslov završnog rada:

 

Diracova jednadžba za slobodnu česticu

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. izv. prof. dr. sc.  Željana Bonačić Lošić – predsjednik;
  2. prof. dr.sc. Paško Županović – član;
  3. asistent Viktor Cikojević – član;

Datum i sat obrane: 13rujna 2017. u 1200 sati
Soba: B3-47, Kampus