Natječaj [ 08.09.2017. ]

08/09/2017

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine”, broj 125/11. i 64./15.),

Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

zajednički raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

1. Daje se u zakup dio poslovnog prostora unutar tzv. zgrade „Tri fakulteta“ i to
• na Pomorskom fakultetu u Splitu, Split, Ruđera Boškovića 37, dva prostora po 1,00 m2,
• na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, Split, Ruđera Boškovića 33, dva prostora po 1,00 m2
• na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Split, Ruđera Boškovića 35, dva prostora po 1,00 m2,
što sveukupno čini površinu od 6,00 m2.

2. Prostori se daju u zakup radi instaliranja samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke na način da će se na svakom fakultetu instalirati dva (2) aparata i to po jedan za tople i jedan za snack i hladne napitke, odnosno, ukupno 6 samoposlužnih aparata za „Tri fakulteta“. Svaki samoposlužni aparat bit će postavljen na površini od 1,00 m2.

3. Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine po aparatu iznosi 600,00 kn (slovima: šeststo kuna) bez PDV-a.
Ponuda se može dati samo za ukupan broj samoposlužnih aparata, odnosno, za 6 aparata ukupno.

4. Pisana ponuda mora sadržavati:
– naziv, sjedište i OIB za pravne osobe, odnosno, ime, prezime, adresu i OIB fizičke osobe,
– visinu mjesečne zakupnine koja se nudi po aparatu, izraženu brojkama i slovima, bez PDV-a
– za pravnu osobu izvod iz sudskog, a za fizičku osobu izvod iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku,
– BON 1/BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku;
– potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku;
– informacije o samoposlužnim aparatima koji će se postaviti i proizvodima koji će se nuditi: tip samoposlužnog aparata, kapacitet, potrošnja električne energije i vode, opis prodajnog asortimana i sl.;
– certifikate o ispravnosti i kvaliteti proizvoda;
– specifikaciju i ovjereni cjenik proizvoda iz samoposlužnog aparata, s uračunatim PDV-om.

5. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja.
Samoposlužni aparati moraju imati hladnjak s ekološkim plinom te zaštitu protiv vandalizma.
Ponuditelj mora osigurati na svim aparatima različite vrste naplatnih sustava (u svim kombinacijama) i to:
– sustav plaćanja kovanicama, s povratom kovanica, i
– sustav plaćanja papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.
U aparatima za hladne napitke nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.
Ponuditelj mora imati uredne zdravstveno-sanitarne isprave osoba koje će opskrbljivati aparate, a koje je dužan predočiti zakupodavcu na njegov zahtjev.
Zakupnik će o svom trošku obaviti radove spajanja na vodovodnu i električnu mrežu, bez prava na povrat uloženih sredstava.
Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara.

6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši mjesečni iznos zakupnine.

7. Predmetni prostori se daju u zakup na vrijeme od pet (5) godina, s tim da zakupodavci („Tri fakulteta“) zajednički pridržavaju pravo raskida ugovora po završetku prve godine zakupa, ako kvaliteta pruženih usluga nije zadovoljavajuća.
Ugovor o zakupu zaključuje se sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i sačinjava se kao ovršna (solemnizirana) isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.
Trošak solemnizacije (potvrde) snosi zakupnik.
Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.
Izabrani ponuditelj je dužan zaključiti ugovor o zakupu po natječajnim uvjetima u roku od 15 dana od dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
U slučaju da izabrani zakupnik u roku iz prethodnog st. ne zaključi ugovor o zakupu, smatrat će se da je odustao i poziv za zaključenje ugovora o zakupu uputiti će se, ukoliko ga bude, sljedećem izabranom ponuditelju.

8. Rok natječaja je 8 dana od dana objave.
Natječaj se objavljuje u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, te na internet stranicama „Tri fakulteta“:
www.pfst.unist.hr/hr/
www.pmfst.unist.hr/
www.ktf.unist.hr/

9. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom “Ponuda za javni natječaj (samoposlužni aparati) – ne otvaraj”, poštom ili osobno na adresu: Pomorski fakultet u Splitu, 21 000 Split, Ruđera Boškovića 37.
Na poleđini omotnice potrebno je naznačiti ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

10. Javni se natječaj može održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj.
„Tri fakulteta“ pridržavaju pravo ne izabrati ni jednog ponuditelja bez navođenja razloga i ne odgovaraju za eventualnu štetu sudionicima natječaja.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

11. Svi ponuditelji bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 8 dana od dana izbora na označeno sjedište, odnosno, adresu ponuditelja.

Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet
Sveučilište u Splitu Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet