Josipa Ljubas

09/09/2017

SVEUČILIŠTE   U SPLITU

PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI  FAKULTET

ODJEL ZA FIZIKU

Split, 8. rujna 2017. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: JOSIPA LJUBAS
Preddiplomski studij: Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika

 

Naslov završnog rada:

 

Utjecaj jetkanja dušičnom kiselinom na srebrne mikrostrukture dobivene optičkom litografijom

 
Povjerenstvo za obranu završnog rada:

  1. Prof.dr. sc.  Ante Bilušić – predsjednik;
  2. Dr.sc. Petar Stipanović – član;
  3. Lucija Krce – članica;

Datum i sat obrane: 14rujna 2017. u 1300 sati
Soba: B3-47, Kampus